Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Geldig vanaf 1 januari 2020, Vision Nachtzicht Techniek.

 1. Gebondenheid aan deze algemene voorwaarden.
  1. De koopovereenkomst komt tot stand indien door de koper een order bij Vision Nachtzicht Techniek wordt geplaatst en deze order door Vision Nachtzicht Techniek aan de koper is bevestigd, waarbij onder afstand van eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de koper deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.
 2. Offertes
  1. De door Vision Nachtzicht Techniek gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Vision Nachtzicht Techniek het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  2. Aan door personeel van Vision Nachtzicht Techniek namens deze met wederpartij gemaakte mondelinge afspraken kan de wederpartij eerst rechten ontlenen, indien deze afspraken door Vision Nachtzicht Techniek schriftelijk aan haar zijn bevestigd. Een door Vision Nachtzicht Techniek gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.
 3. Prijzen
  1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. in euro en omvat, tenzij het tegendeel is overeengekomen, de prijs voor de zaken, de kosten van de verpakking.
  2. De genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op moment van aanbieding voor Vision Nachtzicht Techniek geldende inkoopprijzen en overige kostprijsbestanddelen, zoals invoerrechten, belastingen, heffingen en wisselkoersen aan de koper door te berekenen.
 4. Kredietwaardigheid koper
  1. Alle overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van koper ten genoegen van Vision Nachtzicht Techniek blijkt.
  2. Vision Nachtzicht Techniek heeft het recht te harer genoegen van koper zekerheid te verlangen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen.
  3. Zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen jegens Vision Nachtzicht Techniek heeft voldaan, is Vision Nachtzicht Techniek gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
  4. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Vision Nachtzicht Techniek niet nakomt binnen de termijn genoemd in art.12 lid 1, vervallen alle eventuele eerder gemaakte prijsafspraken, zowel mondeling als schriftelijk.
  5. Indien het gaat om een "eerste bestelling" zal altijd vooruitbetaling van het factuurbedrag worden verlangd.
 5. Levertijd
  1. Vision Nachtzicht Techniek zal zich inspannen de zaken op opgegeven aflevertijd af te leveren. Een overeengekomen aflevertijd is echter géén fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Vision Nachtzicht Techniek derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. Overmacht
  1. De in artikel 5.1 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Vision Nachtzicht Techniek door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
  2. Van overmacht aan de zijde van Vision Nachtzicht Techniek is sprake, indien Vision Nachtzicht Techniek na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, defecten aan machinerieën, werkstaking en/of bedrijfsbezetting in het bedrijf van derden van wie Vision Nachtzicht Techniek de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk gaat betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Vision Nachtzicht Techniek ontstaan.
 7. Verpakking en verzending
  1. De zaken moeten behoorlijk verpakt (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. De zaken zullen door Vision Nachtzicht Techniek bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
 8. Opslag
  1. Indien om welke reden ook de koper in verzuim is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Vision Nachtzicht Techniek, als haar opslagmogelijkheden dit toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
  2. De koper is verplicht aan Vision Nachtzicht Techniek de opslagkosten volgens het bij Vision Nachtzicht Techniek gebruikelijke tarief, bij gebreke daarvan volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
 9. Eigendomsovergang en risico
  1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom en het risico van de zaken op de koper overgaan bij aflevering.
  2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Vision Nachtzicht Techniek zich de eigendom van de ter zake geleverde zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra deze aan al zijn verplichtingen jegens Vision Nachtzicht Techniek heeft voldaan.
 10. Reclames
  1. De koper kan géén beroep meer doen op het feit, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij Vision Nachtzicht Techniek daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.
  2. Artikelen die afgeprijsd zijn en uitloopartikelen kunnen niet worden geretourneerd. Alleen bij technische defecten is dit mogelijk. Bij terugname wordt het volledige aankoopbedrag excl. verzendkosten alleen geretourneerd wanneer het artikel onbeschadigd is en in de originele onbeschadigde verpakking zit.
 11. Betalingen
  1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij verkoop door koper van een in consignatie gegeven zaak, zal koper binnen acht dagen na de verkoopdatum de overeengekomen prijs aan Vision Nachtzicht Techniek betalen.
  2. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is koper in verzuim en heeft Vision Nachtzicht Techniek recht om zonder sommatie of ingebrekestelling aan over het factuurbedrag rente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente plus 1%, herleid tot een percentage per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand.
  3. Schuldvergelijking is slechts toegestaan voor kopers die een natuurlijk persoon zijn en niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  4. Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn is voldaan.
  5. Verkoop aan particulieren geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling of onder rembours. Indien een artikel niet tot de normale voorraad behoort, en voor de klant besteld dient te worden moet altijd het volledige bedrag worden vooruitbetaald.
 12. Incassokosten
  1. Ingeval van wanbetaling is de koper naast de hoofdsom en rente tevens verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
  2. Indien Vision Nachtzicht Techniek bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze bedragen 18% over de éérste €. 5.000,-- van de hoofdsom en worden vervolgens berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  3. Naast de verplichting van de koper de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, zal hij tevens moeten vergoeden het bedrag waarmee de in redelijkheid gemaakte proceskosten de te liquideren proceskosten overschrijden.
  4. Indien Vision Nachtzicht Techniek het faillissement van de koper aanvraagt, is deze buiten het hierboven genoemde eveneens de kosten van faillissementsaanvragen verschuldigd.
 13. Ontbinding
  1. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen wordt de overeenkomst met de koper ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderzijds de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
  2. De koper is verplicht Vision Nachtzicht Techniek op de kortst mogelijke termijn in kennis te stellen van een omstandigheid als bedoeld in lid 1, terwijl de koper tevens verplicht is de bewindvoerder, curator of deurwaarder in kennis te stellen van het door Vision Nachtzicht Techniek gemaakte eigendomsvoorbehoud.
  3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Vision Nachtzicht Techniek geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 14. Geschillen
  1. Geschillen zijn slechts onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter in het arrondissement waarin Vision Nachtzicht Techniek is gevestigd, tenzij de Kantonrechter ter zake een zodanig geschil bevoegd is of de koper een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  2. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 15. Nietigheid
  1. Het feit dat één of meer van voorgaande voorwaarden ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of rechterlijke beslissing nietig zijn of worden, laat onverlet de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.
© 2020 - 2024 Vision Nachtzicht Techniek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel